Necromancer

Diablo 3 : Rise of the Necromancer fan art.

-----
http://weibo.com/kudaman
https://twitter.com/Kudaman_89

Tan zhi hui final 1300
Tan zhi hui necro