Tan zhi hui final3
Tan zhi hui gif

progress shots

Tan zhi hui sketch

sketch